PIONERS A CATALUNYA

La taxa justa

Les taxes de residus municipals poden contribuir no només a cobrir la despesa associada al servei de recollida i tractament, sinó també a crear un incentiu econòmic cap a la reducció i la separació dels residus en origen.

La taxa justa té per finalitat que l’usuari del servei de recollida de residus pagui la taxa d’escombraries en funció de la seva generació i/o de la seva participació o utilització del servei d’escombraries.

Aquests sistemes permeten traslladar així el principi de “qui contamina paga” a la taxa de residus i premiar aquells ciutadans i comerços que fan un esforç per reduir els seus residus i participar en la recollida selectiva.

Per tant, l’objectiu és incentivar encara més la recollida selectiva de materials valoritzables i la reducció de la generació de residus, i en concret de la fracció resta o rebuig.

CÀLCUL DE LA TAXA JUSTA

La taxa d’escombraries municipal queda dividida en una quota general fixa i una quota variable.

Quota general fixa

(es cobra entre els mesos de juliol i agost)

Correspon a una taxa fixa i que alhora se li poden aplicar les bonificacions que sempre ha tingut l’ajuntament pels següents ítems: deixalleria, compostatge i social. Podeu consultar l’ordenança de residus del vostre ajuntament.

Quota variable

> Simulació càlcul PaP

> Simulació càlcul disseminats

> Simulació càlcul comerços

 

(es cobra entre els mesos de gener i febrer de l’any següent)
Aquesta quota serà el resultat de:
La suma del nombre de lliuraments del cubell de fracció resta amb un preu de 2,5 euros per cubell, a partir de la tercera recollida per habitatge (entre l’1 de juliol i el 30 de novembre de 2022)
El descompte del nombre de lliuraments del cubell de fracció orgànica, a partir de 15 lliuraments (entre l’1 de juliol i el 30 de novembre) és de 0,25 euros per cubell. Els usuaris que són compostaires no podran rebre aquest descompte.
El nombre d’entrades a l’àrea d’emergència té un preu de 2,5 euros cada vegada que s’hi accedeix.

Municipis amb taxa justa
Contacteu per dubtes amb el rebut i/o pagament

Per tal de centralitzar consultes hem creat una adreça específica de Taxa Justa (només per temes vinculats a rebut i pagament taxa):
taxajusta@selva.cat