Funcionament del Porta a Porta a la Selva

Aquest sistema de recollida és molt més eficient i net, que la recollida al carrer en contenidors

 

On deixem els residus?

Aquest sistema de recollida consisteix en dipositar els residus a la porta de casa correctament separats en les fraccions següents: orgànica, rebuig, envasos, vidre  i paper.

 

I amb els contenidors del carrer?

Consegüentment, deixem de tenir contenidors al carrer i erradiquem els constants abandonaments de trastos que tan sovint trobem escampats al costat dels contenidors.

 

Tots som responsables

El porta a porta és una manera d’acostar el servei a l’usuari i d’obligar tothom a fer el reciclatge, ja que cada llar és la responsable de deixar els residus ben separats a la porta de casa seva. Per facilitar aquest seguiment, el cubell de la fracció orgànica porta un xip electrònic amb l’adreça de la llar corresponent.

LES FRACCIONS

Com les dipositem?

 • Fracció orgànica

  Dins el cubell reglamentari i en una bossa compostable.

 • Envasos lleugers

  Dins una bossa de plàstic qualsevol.

 • Paper i cartró

  Sense cubell i dins una caixa de cartró o bossa de paper. Els embalatges grans cal posar-los ben plegats al carrer.

 • Vidre

  Amb el cubell verd corresponent (en els municipis en què es recull porta a porta) o als contenidors corresponents de carrer. És molt important dipositar el vidre despullat, sense taps metàl·lics ni taps de suro. La ceràmica (plats, safates…) o el vidre pla (gots, plats de vidre…) no poden anar al contenidor de vidre, cal portar-los a la deixalleria.

 • Rebuig

  En una bossa qualsevol de plàstic.

 • Sanitaris domiciliaris

  En una bossa qualsevol i amb l’etiqueta homologada corresponent. El dia que es fa recollida de rebuig es pot posar dins aquesta bossa, sense etiqueta.

 • Restes vegetals

  Sense bossa, dins el cubell corresponent. Totes les restes de poda i jardineria s’han d’encabir dins el contenidor.

 • Tens dubtes?

  Si tens dubte d'on pot anar un residu, consulta la web residu on vas

FORA DEL NUCLI

Altres solucions Porta a Porta

Àrea de contenidors

Cal tenir en compte que les cases de pagès o els disseminats, o algunes urbanitzacions -segons el municipi-, tenen una àrea de contenidors on posar els residus, en comptes del servei porta a porta.

Les àrees d’emergència

Són espais que disposen dels contenidors per a totes les fraccions dels residus municipals, ubicats estratègicament als voltants del municipi, i que són de suport per a respondre a les necessitats puntuals de la població o per a aquells residents estacionals que no poden acollir-se al calendari porta a porta establert.
Cal tenir en compte que només es pot accedir a les àrees d’emergència tres vegades al trimestre. En cas d’incompatibilitat amb l’horari laboral o per a les segones residències, cal fer una instància genèrica al Consell Comarcal i demanar formalment poder-ne fer ús.

On llenço….?

Comencem amb els primers dubtes

Com puc diferenciar bé què és un envàs lleuger?

La fracció groga, dels envasos lleugers, admet  qualsevol envàs o embolcall, de qualsevol material que no sigui de vidre, de paper o cartró,  ni tampoc compostable (com proliferen ara en el mercat). I un envàs és qualsevol element que hagi servit per portar qualsevol producte cap a casa des de la botiga. Seguint  aquesta norma, fins i tot un penjador de mitjons, una cistella de maduixes o un embolcall de carnisseria...és un envàs!

Algunes vegades cal algun truc més per distingir els envasos de paper o cartró dels envasos lleugers...

Els embolcalls de carnisseria o els brics de llet o suc, per exemple, semblen de paper i cartró però, en realitat,  són envasos lleugers ja que inclouen làmines de plàstic o tractaments impermeables en el seu interior per contenir líquids. Un truc per distingir-los és mirar d’estripar-los, ja que els envasos lleugers ofereixen molta més resistència que els de “paper, paper” o “cartró, cartró”.  

On llenço... el paper d’alumini?

Serveix per embolcallar; per tant és un envàs i va a la fracció groga.

On llenço... els embolcalls de carn i peix?

Ara es troben diferents models d’embolcalls  a les carnisseries i peixateries  i per a cadascun trobarem la destinació més lògica, que no ha de ser mai el rebuig.

Els llençarem a envasos si estan fets de plàstic, alumini, materials mixtes de mal separar o no són de “paper, paper” o “ cartró, cartró” com hem dit abans. Si estan tacats i ens poden fer mala olor els podem esbandir una mica.

Ho llençarem a orgànica si  indica que és compostable o bé sembla de  cel·lulosa o de paper vegetal sense revestiments impermeables (com els motlles de magdalenes o el paper del forn).

On llenço... els plats i gots d’un sol ús?

Els plats i gots de plàstic van a la fracció groga, però aquests articles estan desapareixent de les botigues. Actualment es van substituint per nous models que caldrà conèixer la seva destinació consultant l’embalatge o fent servir la mateixa norma que hem proposat per als envasos lleugers. Cada cop surten al mercat més models compostables.

On llenço... el paper de cel·lulosa?

El paper de cuina, el paper de WC, els mocadors de paper i també les tovalles de taula estan fetes d’un paper blanc i tou conegut com “cel·lulosa” al qual donem moltes utilitats avui dia: La destinació d’aquest paper no depèn del material que està fet si no “del producte que l’ha embrutit”. 

El llençarem a orgànica si l’hem embrutit de restes de menjar. 

Per considerar-lo com a orgànica, sobretot ha de ser paper blanc o reciclat, però no tenyit.s

El llençarem a rebuig si l’hem fet servir com a mocador de mocar, paper de WC o drap de neteja amb productes químics. 

El llençarem a paper si està net o només moll perquè l’hem fet servir d’eixugamans.

Què passa si….?

Més dubtes que ens poden anar sorgint

Què passa si un dia no em puc adaptar a l’horari?

Cada nucli amb servei porta a porta té un recinte amb contenidors d’obertura electrònica que actuarà com a “àrea  d’emergència”, en el qual es podran dipositar els mateixos residus que es recullen porta a porta. 

El sistema d’obertura consisteix en un dispositiu electrònic (la “clau”) i una App per a mòbil.

Què passa si necessito més d’un dispositiu per entrar al recinte de contenidors?

Tot i que l’App d’obertura pot ser utilitzat per  tota la família, qualsevol llar que vulgui còpia de la clau electrònica, podrà adquirir la segona unitat al preu de 2 € directament a NORA S.A.

Què passa si un dia perdo els cubells?

L’empresa de recollida NORA S.A reposarà els cubells i contenidors que s’hagin perdut o malmès per causes justificades. En els casos més reincidents, els nous cubells poden tenir un cost per a l’usuari.

Què passa si el cubell és massa petit per a la meva generació diària?

Les llars que constatin que els cubells se’ls emplenen abans d’hora, després dels primers dies de servei, ho poden informar a través de les vies de contacte de la campanya o del servei de NORA S.A, i es buscarà la millor r solució per a cada cas. 

Què passa si no separo prou bé?

Tothom es fa la mateixa pregunta abans de començar el porta a porta, però està comprovat que - tothom qui vol- ho pot fer molt bé. Tot i així, caldrà recordar que el servei de recollida no es pot endur els materials mal separats o que no pertoquin a la fracció recollida aquell dia, encara que es tracti d’un descuit ocasional, ja que es perjudicaria la feina feta entre tots. En aquest cas, el servei senyalitzarà el cubell o bossa amb un adhesiu i l’usuari ho haurà de retirar de la via pública per treure-ho de nou forma correcta, quan toqui de nou aquella fracció.

Què passa si algú no s’adapta al nou servei per què no pot?

En el cas de segones residències o altres llars amb incompatibilitat d’horaris justificada hauran de presentar una instància genèrica al Consell Comarcal de la Selva. 

Què passa si algú no s’adapta al nou servei per què no vol?

Una cosa són les petites confusions i l’altra és no voler esforçar-se prou o no utilitzar el servei municipal. Fins i tot l’ús excessiu de l’àrea d’emergència sense causa justificada (més de 3 cops al trimestre) és considerat un mal ús, ja que el servei preferent i obligatori és el porta a porta. Tots els casos reincidents són considerats infraccions pel reglament comarcal i seran derivats al servei d’inspecció del Consell Comarcal de la Selva.

Cal què…?

Per aquells que van més enllà

Cal netejar els envasos?

Els envasos han d’estar sempre ben escurats, sense restes líquides o  sòlides que puguem treure amb la cullera, i mai no es poden dipositar envasos plens (de menjar caducat per exemple). No és necessari esbandir amb aigua un envàs; en tot cas dependrà de cadascú i de l’olor que puguin desprendre les  resquícies de menjar mentre romanguin a casa.

Cal posar cubell per a les fraccions que l’Ajuntament no me n’ha donat?

Mai. Si l’Ajuntament no ha lliurat un cubell reglamentari per a aquella fracció, vol dir que s’ha  de lliurar sense cubell:

El paper i cartró dins una caixa de cartró o bossa de paper. I els embalatges grans plegats i posats de forma que no s’escampin.

Els envasos lleugers amb una bossa qualsevol de plàstic.

El rebuig amb una bossa qualsevol de plàstic.

Els residus sanitaris amb una bossa qualsevol de plàstic.

Cal posar bossa a les fraccions que van amb cubell?

Depèn de la fracció:

La fracció orgànica, sempre amb bossa compostable tancada

El vidre, sense bossa

La fracció vegetal, sense bossa

Cal posar sempre l’etiqueta identificadora dels residus sanitaris?

Sempre, excepte el dia que toca rebuig.

Les etiquetes de residus sanitaris s’entreguen en fulles d’etiquetes que porten un albarà de lliurament. Per aconseguir etiquetes noves, els usuaris antics han d’entregar l’albarà antic i els usuaris nous han de fer primer la sol·licitud. Informeu-vos dels punts de lliurament d’etiquetes noves al municipi.

On i com?

Explicacions per saber on i com deixar els residus

On es deixen els residus en una casa?

Si la casa té llindar o esgraó propi s’escollirà aquest espai abans d’ocupar la vorera. Però “traient sempre el nas a la vorera”, ja que si deixem el cubell massa endins o poc il·luminat podria passar desapercebut pel servei.

Si la casa no té aquests espais propis es col·locaran els residus de forma ordenada a la vorera, arrambats a la façana; procurant també que quedin il·luminats i a la vista.

On "no" es deixen els residus?

Mai no es deixaran els residus a la calçada.

No es col·locaran damunt de tanques de més de 1 m d’alçada ja que dificulta la seva visió per part del servei.

No es lligaran les bosses i cubells entre ells ni amb les tanques o portes.

Com es deixen els residus?

Les fraccions que van amb cubell es posaran amb la nansa en posició de bloqueig, que tant pot ser cap endavant com en posició vertical. La posició vertical facilita la feina dels treballadors!

Quan coincideix una fracció amb cubell i una sense cubell, es recomana col·locar la bossa o paquet sobre el cubell amb la nansa cap amunt; per ocupar el mínim espai i perquè la nansa del cubell ajuda a subjectar la bossa o paquet que té a sobre!

On es deixen els residus als blocs de pisos

El lloc prioritari és el propi de l’edifici, ocupant el mínim espai de la via pública.

 

Si l’edifici té qualsevol espai obert a tocar de la vorera (entrada, porxo, encaix de la façana, entrada de garatge...)  escollirà aquest espai  abans d’ocupar la vorera.

Si no té espais propis, podrà ocupar la vorera deixant els cubells i paquets el màxim arrambats a la paret i evitant les finestres dels baixos.

On es deixen els residus als blocs de pisos sense espai ni vorera per a tothom

El lloc prioritari és el propi de l’edifici, ocupant el mínim espai de la via pública.

 

Si la vorera no és viable, s’escollirà un altre espai proper de mutu acord amb l’Ajuntament.

Existeix la possibilitat de solucions mixtes, repartint els cubells entre el porxo i la vorera o altre espai viable convingut, per tal d’assegurar la mínima ocupació de la via pública.

Com es deixen els cubells als blocs de pisos

L’ordre és essencial i mantenir-lo, és cosa de tots els veïns.

Per a les fraccions que van amb cubell, la disposició en filera és la que més assegura l’ordre; sobretot si es posen els cubells ben ordenats i l’un tocant a l’altre.

Com es deixen els cubells als blocs de pisos

Si no caben tots els cubells en una sola filera en podem fer més d’una deixant els cubells tan ben arrenglerats com puguem.

Quan coincideix una fracció amb cubell i una sense cubell és molt recomanable col·locar la bossa o paquet sobre el cubell, per ocupar el mínim espai.

Com es deixen els residus que van sense cubells als blocs de pisos

Quan no intervenen cubells, només bosses o paquets de residus, és el cas que requereix major atenció de part de tots els veïns, per evitar la humana temptació  de llençar la bossa de qualsevol manera; ja que això acabaria formant una pila desendreçada.

Només cal col·locar les bosses de forma dreta i arrenglerada, igual com fem amb els cubell.