Servei Porta a Porta a les llars

Presentació

Ens convertim en un dels 140 municipis de Catalunya que han apostat pel model de recollida que dona millors resultats pel que fa a reciclatge.

Amb aquestes perspectives, la recollida porta a porta s’ha convertit en la millor estratègia que hem trobat per solucionar una problemàtica de pes que hem d’afrontar tots els municipis: l’encariment constant del cost dels residus municipals degut als gravàmens ambientals, cada cop més elevats,que s’apliquen sobre els residus que entren sense separar als abocadors.

Aquest fet és conseqü.ncia directa de Ia problemàtica combinada entre sostenibilitat i economia que envolta l’obtenció actual de matèries primeres: l’extrema necessitat de protegir els recursos naturals del planeta i la conveniència d’obtenir materials de km 0 per reintroduir-los als processos de fabricació del país.

La recollida porta a porta consisteix a dipositar els residus a la porta de casa, cosa que facilita al màxim la utilització del servei per part de tothom i permet saber-ne la participació en tot moment. Per utilitzar el servei és obligatori que cada llar disposi d’un cubell per a la fracció orgànica, identificat amb un codi lliurat per l’ajuntament.

Vull saber-ho tot

Vull saber-ho tot