Què llenço… 

A la fracció orgànica? 

Restes de menjar i petites restes de l’hort i el jardí que càpiguen en el cubell xipat lliurat per l’ajuntament.

Als envasos? 

Qualsevol envàs o embolcall de qualsevol material que no sigui ni de cartró ni de vidre. Seguint aquesta norma segur que incrementem la separació dels envasos.

Al paper? 

Paper i cartró.

Al rebuig?

Allò que no es pot reciclar i gairebé desapareix: pols d’escombrar, cendres, burilles, mocadors de mocar, residus del bany (compreses, tovalloletes i resta de tèxtil sanitari…), excrements i sorres d’animals

Al vidre? 

Ampolles i pots de vidre sense taps.

A la fracció vegetal?

Restes de l’hort i el jardí de les llars amb generació més gran i continuada a qui s’ha lliurat un contenidor amb rodes.

Al tèxtil sanitari?

Es tractat d’una part del rebuig que pot causar més problemes d’olors, com són els bolquers, compreses i els excrements i sorres d’animals. Per això aquesta part de la fracció rebuig es permet lliurar cada dia que hi ha servei.

On llenço…?

Les càpsules de cafè?

Si les buideu, la càpsula va al groc i el marro a l’orgànica. Si no les buideu, s’han de portar a la deixalleria. 

El paper brut? 

El paper de cel·lulosa, com el paper de cuina, el paper de wc, els mocadors de paper i les tovalles de taula, es pot llençar a fracció orgànica, a paper o a rebuig en funció de  l’ús que li haguem donat i de si es tracta de paper blanc o de paper tenyit o tractat

A l’orgànica quan…

 • És paper blanc o de color bru reciclat, sense tenyir ni tractar, i l’hem fet servir com a  tovalló, tovalla, eixugamà o drap sense aplicació de productes  químics. 
 • També s’inclou el paper vegetal pel forn o els motlles de cel·lulosa no tenyida (de magdalenes…) 

A rebuig quan…

 • És paper blanc o reciclat però l’hem fet servir com a mocador de mocar o com a drap de neteja amb productes químics. 
 • És paper tractat o tenyit brut, tant sigui de menjar com de productes químics
 • També s’inclouen els models de tovalles i camins de taula d’un sol ús que actualment trobem al mercat que es poden confondre amb paper (comproveu-ho amb el tacte)

A paper quan…

 • Sigui paper blanc, reciclat o tenyit,  que s’ha usat per a qualsevol ús anterior però que ha quedat ben net.

Els embolcalls de carn i peix?

Actualment es troben molts models d’embolcalls  a les carnisseries i peixateries i, com en el cas del paper de cel·lulosa, haurem de fer valdre la lògica per escollir la millor destinació.

 • Si tenen una làmina de plàstic i una de paper que es desenganxen fàcilment, primer de tot mirem de separar-les.
 • La làmina de plàstic, als envasos.
 • La làmina de paper, com li passa al paper brut, s’haurà de llençar a fracció. orgànica, al paper o al rebuig en funció de si es tracta de paper tractat o sense tractar.
 • Si el paper i el plàstic no es desenganxen fàcilment, va directament als envasos.

Els plats i gots d’un sol ús?

Els plats i gots de plàstic van al groc però aquests articles estan desapareixent de les botigues. Actualment es van substituint per nous models que caldrà conèixer la seva destinació abans de comprar-los: generalment es tracta de models compostables que poden anar amb la fracció orgànica i de models de cartró tractat brillant (sembla encerat o envernissat per dins)  que, en funció del  fabricant, podran tenir una destinació o una altra. Si no tenim aquesta informació els destinarem a envasos.

El paper d’alumini? 

Serveix per embolcallar, és un envàs i va al groc. 

Les cendres? 

Tot i les seves aplicacions en horticultura i jardineria, la planta de compostatge comarcal no admet les cendres, ja que contenen compostos tòxics que perjudiquen el procés i s’han de dipositar a rebuig. 

Els excrements d’animals? 

Tot i que en alguna informació institucional s’indica que els excrements d’animals es poden dipositar  a la fracció orgànica, la planta de compostatge comarcal no admet  aquest residu i l’hem de desviar a rebuig.

El tèxtil biodegradable? 

Actualment també  apareixen al mercat compreses i bolquers sota la terminologia de biodegradable, cotó orgànic lliure de plàstic o, fins i tot, compostable. Malauradament aquests residus no es poden barrejar amb la fracció orgànica pel fet que és extremadament difícil que siguin del  tot compostables i pel fet que la planta de compostatge no admet restes biològiques ni excrements. 

Les llaunes? El porexpan? I el tub de la pasta de dents?

Els envasos del  contenidor groc són la fracció que causa més temor i just ha de ser a l’inrevés ja que admet  qualsevol envàs, de qualsevol material, mentre no sigui de vidre ni de cartró. Us convidem a escoltar la cançó de l’envàs, cantada per un grup d’alumnes de la Selva, que aclareix molt  bé com separar els envasos .. Trobareu l’enllaç a les xarxes socials de l’Ajuntament i al web laselvarecicla.cat 

Un petit article fet de plàstic, metall o mixt? 

La normativa ens diu que qualsevol article que no sigui envàs no es pot desviar a la fracció envasos, tot i que aquesta fracció admeti articles fabricats amb materials similars. Per obeir aquesta normativa, la destinació més correcta d’aquests petits articles, com seria un grapa, un clau, una maquineta d’afaitar, la carcassa d’un bolígraf… és la deixalleria. 

El servei de recollida de residus comarcal, però, no penalitzarà la desviació esporàdica d’aquests residus de mida petita a la fracció envasos tenint en compte que la planta de triatge d’envasos, té la capacitat de triar-los i destinar-los a reciclatge si la seva composició específica ho permet.

On llenço un petit animal de granja mort?

Fins ara, hi havia persones que llençaven petits animals morts als contenidors de rebuig o a la fracció orgànica que, tot i ser una pràctica no permesa, passava desapercebuda a l’interior dels  contenidors. Amb el porta a porta és obligatori desviar aquests residus a la seva destinació correcta que, per normativa, és aquesta:

 • Només poden utilitzar el servei municipal les llars amb un petit corral dedicat al consum privat (no professional).
 • Es pot lliurar a la recollida de fracció orgànica els petits animals domèstics (del tipus pollastre, conill), destinats al consum humà, sempre i quan no presentin cap signe de malaltia…i sempre sense la pell ni plomes, que aniran a rebuig.
 • Els animals de granja de mida més gran o els animals no destinats al consum s’han de  lliurar a gestors d’animals morts. Podeu consultar quins gestors operen a la comarcal al telèfon d’atenció de la campanya.

Que passa si

Un dia no em puc adaptar a l’horari?

Cada nucli tindrà un recinte de contenidors amb sistema d’obertura electrònica que actuarà com a “àrea d’emergència”, en el qual es podran dipositar els mateixos residus que es recullen porta a porta. si en algun moment algú ho necessita. 

Un dia perdo els cubells? 

L’empresa de recollida NORA reposarà els cubells i contenidors que s’hagin perdut o malmès per causes justificades. 

No separo prou bé? 

Tothom es fa la mateixa pregunta abans de començar el porta a porta i tothom acaba separant molt bé. 

Tot i així cal tenir present que, malgrat es tracti d’un descuit ocasional,  el servei de recollida no es podrà endur els materials mal separats o que no pertoquin al servei d’aquell dia, ja que es perjudicaria la feina feta entre tots.

Em confonc amb els envasos?

Els envasos del contenidor groc són la fracció que causa més temor i just ha de ser a l’inrevés ja que admet  qualsevol envàs, de qualsevol material, mentre no sigui de vidre ni cartró. 

El cubell és massa petit per a la meva generació diària?

Les llars que constatin que els cubells se li emplenen abans d’hora, després dels primers dies de servei, es poden posar en contacte amb el telèfon de la campanya 637 330 969 de 9 a 14 h de dilluns a divendres, per trobar la millor solució per cada cas. 

Necessito més d’un dispositiu per entrar al recinte de contenidors?

Qualsevol llar que vulgui còpia del dispositiu podrà demanar-ne una segona unitat a l’empresa NORA al 872 012 018. En funció del municipi aquesta còpia pot tenir un petit cost que s’informarà en el seu moment.

 Algú no s’adapta al nou servei per què no vol?

Una cosa són les petites confusions que hem comentat abans i l’altra no voler  esforçar-se prou o no utilitzar el servei municipal. Fins i tot l’ús excessiu de l’àrea d’emergència sense causa justificada és considerat un mal ús ja que el servei preferent i obligatori és el porta a porta. Tots aquests casos seran considerats infraccions i seran derivats al servei d’inspecció i sanció del Consell Comarcal. 

Algú no s’adapta al nou servei per què no pot?

En el cas de segones residències o altres llars amb incompatibilitat d’horaris justificada hauran de presentar una instància al Consell Comarcal un cop ja s’hagi començat el servei. 

Cal…

Netejar els envasos?

Els envasos han d’estar sempre ben escurats, sense restes líquides o  sòlides que puguem treure amb la cullera i mai no es poden dipositar envasos plens (de menjar caducat per exemple). Acabar esbandint amb aigua un envàs dependrà de cadascú i de l’olor que desprenguin les  resquícies de menjar mentre romangui a casa o quan el traiem al carrer.

Cal que posi cubell per a les fraccions que l’Ajuntament no me n’ha donat?

Mai. Si l’Ajuntament no ha lliurat el cubell reglamentari per a aquella fracció vol dir que s’ha  de lliurar directament en bossa (de paper o cartró pel paper i de plàstic per a les altres fraccions.)

Cal que posi bossa a les fraccions que van amb cubell?

Depèn de la fracció. Aquest és l’aspecte del servei més enrevessat d’explicar ja que també es deu a motius d’agilitat a l’hora de fer la recollida:

 • La fracció orgànica, sempre amb bossa compostable tancada 
 • El vidre, sense bossa, però es recomana posar-ne una d’enfundada amb el cubell perquè no s’embruti. 
 • Les restes vegetals que es lliuren amb contenidor de rodes -sense bossa i, en aquest cas, es demana no posar-la tampoc enfundada per protegir el contenidor, ja que el buidat mecànic la podria estripar i fer-la caure dins el dipòsit del vehicle. 

Cal identificar d’alguna manera els residus sanitaris?

Com sabeu, la fracció dels residus sanitaris està composada per bolquers, compreses i excrements d’animals Alguns serveis porta a porta demanen la identificació d’aquesta fracció amb un adhesiu o bossa especial. En el nostre cas, els residus sanitaris es recullen cada dia que hi ha servei i es poden dipositar dins d’una bossa qualsevol al costat dels altres residus que es recullin aquell dia.